Voel de magie
van onze nieuwe collectie

Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Marie Méro mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

Van der Elst J. NV (Marie Méro)
Brugstraat 188
9880 Aalter
België

E-mailadres: info@mariemero.eu
Ondernemingsnummer: 0459.017.163
BTW-nummer: BE459.017.163

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan u als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze algemene voorwaarden duidelijk onder uw aandacht en vragen we u ze te aanvaarden. Als we u onze algemene voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan u hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen per e-mail.
 3. Als u online bestelt, bezorgen we u bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken. We raden u overigens aan om dit altijd te doen.
 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan u als consument altijd de meest voordelige tekst in uw voordeel inroepen.
 5. Algemene voorwaarden die u zou willen opleggen zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons is ingestemd.

Artikel 3: Ons aanbod en uw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft, of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissingen zijn echter niet uitgesloten en in zulkdanig geval kunnen wij in geen geval verplicht worden u alsnog te leveren.
 3. Uw bestelling is compleet, en de overeenkomst tussen ons is definitief, zodra we uw bestelling bevestigen per mail. Zolang u geen bevestiging van ons hebt ontvangen, kan u dus nog van uw bestelling afzien.
 4. In bepaalde gevallen kunnen we beslissen om na te gaan of u aan uw betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen en of er andere redenen zijn waarom we niet aan u zouden kunnen leveren. Als we op grond van dit onderzoek goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen we uw bestelling weigeren of er extra voorwaarden aan verbinden. In dat geval zeggen we er altijd bij waarom we dat doen.

Artikel 4: Herroepingsrecht

 1. Als u goederen bij ons koopt (behalve voor de uitzonderingen die hieronder opgesomd zijn) heeft u gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat u de goederen niet wil houden. U kan uw bestelling dan, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 30 dagen nadat we uw bestelling teruggekregen hebben, betalen we u de volledige aankoopprijs ervan terug mits een verrekening van 5€ voor de retour. We melden u in elk geval nog eens duidelijk dat u over dit recht beschikt bij de bevestiging van uw bestelling of ten laatste bij de levering.
 2. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en in overeenstemming met onze instructies.
 3. U kan uw retourpakket retourneren via de post. Hiervoor dient u ons binnen de 14 dagen na de levering te melden dat u afziet van uw aankoop. Het retourpakket dient binnen de 10 dagen na de melding dat u van uw aankoop afziet door ons ontvangen te worden in het magazijn. U dient hierbij als volgt te werk te gaan:
  1. Ga in het menu bovenaan naar ‘Retour’ en selecteer de bestelling en artikelen die u wilt retourneren.
  2. U ontvangt per mail het retourdocument en print het uit.
  3. Knip het retourdocument in twee delen, het retourformulier (1) en het retouretiket (2).
  4. Leg het artikel en het retourformulier (1) in de doos en plak het retouretiket (2) op de doos.
  5. Geef uw retourzending af bij een Bpost postkantoor of PostPunt, vraag om een bewijs van afgifte en bewaar dit goed.
  6. Na ontvangst van uw retourzending ontvangt u een bevestiging per e-mail en worden de artikelen binnen 1 maand verrekend. Indien u geen bankrekeningnummer opgeeft voor een terugstorting, krijgt u een tegoedbon voor onze webshop die 3 maand geldig blijft. De retourkost van 5€ wordt verrekend met het terug te storten bedrag.
 4. Als u goederen terugstuurt bent u verantwoordelijk voor het transport. Als ze verloren of beschadigd raken in het transport, kunnen we u niet vergoeden.

Artikel 5: De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. We rekenen echter wel de verzendkosten aan bij een levering aan huis of Bpost-punt. In dit geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.
 3. Als u echter buiten Europa woont, moet u eventuele invoerrechten of taksen altijd zelf betalen. De betaling hiervan is uw eigen verantwoordelijkheid en wij kunnen onmogelijk vooraf melden of u zulke rechten verschuldigd zal zijn en hoeveel deze zullen bedragen.

Artikel 6: Betaling

 1. Tenzij we anders met u overeengekomen zijn, aanvaarden we alleen vooruitbetaling via onze website.
 2. Alle betalingsmiddelen die wij aanvaarden staan vermeld op onze website. U mag o.a. per overschrijving betalen, maar in dit geval zal u langer moeten wachten op uw bestelling aangezien de leveringstermijn pas begint te lopen na de ontvangst van uw betaling.
 3. Als u onjuistheden opmerkt in uw betaalgegevens, of iets verdachts opmerkt tijdens uw betaling, dient u ons dat onmiddellijk te melden.
 4. Als u niet vooraf hebt betaald en u ons niet tijdig of niet volledig betaald, kunnen wij de kosten die u daarmee veroorzaakt in rekening brengen. In elk geval bent u ons vanaf de dertigste dag na de factuurdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd a rato van 10% op het openstaande factuurbedrag, net als een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% op het openstaande factuurbedrag. Alle goederen die we u toesturen blijven in iedere hypothese onze eigendom tot op het ogenblik dat u ze volledig betaald hebt. Indien u ze niet (tijdig) betaald, kunnen wij op elk ogenblik beslissen om ze op uw kosten terug te nemen. Zolang u bij ons openstaande facturen hebt, mag u de door ons geleverde goederen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken of ze onroerend maken.

Artikel 7: Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u vanzelfsprekend ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wettelijke regels.
 2. Om een beroep te doen op een garantie, moet u uw aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Bewaar deze dus altijd goed. Garanties zijn niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 weken na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 3. Let op: wij geven nooit garantie voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.
 4. De garantie op onze goederen beperkt zich tot de waarborg aan consumenten voor verborgen gebreken en de garantie bij consumentenkoop zoals hierboven uiteengezet, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. We zijn in geen aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door u geleden.

Artikel 8: Levering en uitvoering

 1. Alle goederen worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres. De leveringskeuze en het leveradres kunnen niet meer gewijzigd worden na onze bevestiging van uw bestelling.
 2. Leveringen gebeuren van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen.
 3. Voor leveringen aan huis binnen België wordt een verzendkost aangerekend van 5 euro indien de bestelling minder dan 100 euro bedraagt. Voor alle zendingen horen dan 100 euro vervalt de transportkost van 5 euro. Voor de verzendkosten bij internationale leveringen dient u de website van Bpost te consulteren, zie: http://www.bpost.be/site/nl/residential/parcels/international/kilopoststand.html Verzendingskosten kunnen zonder voorgaande mededeling gewijzigd worden.
 4. De verzending aan huis verloopt via Bpost. Ze bieden het pakket aan op het door u gekozen adres, dit is best een adres waar u tussen 8u en 17u aanwezig bent (bijv. thuis of op uw werk). Als u niet thuis bent, dient u met het afwezigheidbriefje dat Bpost achterlaat naar het op dit briefje vermelde postkantoor te gaan voor afhaling.
 5. Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, leveren wij uw bestelling uiterlijk binnen 30 dagen na uw bestelling, tenzij vooraf een langere leveringstermijn is afgesproken of aangegeven. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van deze termijn van 30 dagen. Als wij dat niet doen en u bent een consument, kan u kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij u uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 6. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft zich dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan bij de verzending. Als u als consument ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat u ze liever niet wil houden, bent u zelf verantwoordelijk voor het transport en de ontvangst ervan bij ons magazijn.
 7. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de goederen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. U moet hiervoor inloggen op uw ‘Mijn MarieMéro’ account op onze website, in het menu ‘Artikelen terugzenden’ selecteren en het retourproces doorlopen.
  We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9: Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 10: Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11: Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u hiervoor beroep doen op de klachtenprocedure die op onze website beschreven is. We doen er alles aan om enige klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent (België) bevoegd.

Wenst u op de hoogte te blijven van onze laatste nieuwtjes?

Geef hieronder uw e-mailadres in